MitolojilerTürk Mitolojisi
Trend

Ateş Tanrısı Gal Han

Ateş Tanrısı Gal Han; Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısısıdır.

Ateşin ve ocağın devamlılığını sağlar. Al/Hal inancı ile bağlantılıdır. Moğol kökenli bir kavramdır. Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir. Tehlikeli ve zaman zaman kızıp yangınlar çıkaran bir varlıktır. Bu kelimeden türeyen ve Ocak Tanrısı anlamına gelen Golomto Han adlı bir karaktere yine Moğol mitolojisinde rastlamak mümkündür.

Galçan Han                                                                                             

Galçan Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde ateş tanrısıdır. Kalçan Han da denir. Bazen Gal Han ile eşdeğer olarak görülür. Bazen de onun emrindeki başka bir tanrı olarak ifâde edilir. Ateşin koruyucu ruhu olarak saygı gösterilir. Kendisine keçi kurban edilir. Galçan/Kalçan sözü kellik ifâde eder. Kal (kellik) ve Moğolca Gal (ateş) ile ilgilidir. Ayrıca Moğolcada Halzan sözcüğü kel demektir.

Golomto Han                                                                                

Golomto Han – Moğol ve Buryat mitolojisinde ocak tanrısıdır. Ocağı ve ateşi korur. Gal Han’ın emrindedir.

Kalaykan Hanım                                                                           

Kalaykan (Galaykan) Hanım – Ocak Tanrıçası. Ocağı ve ateşini korur. Ateşin dişil yönünü ifâde eder. Sözcük (Gal/Kal) kökünden türemiştir. Kal (kellik) ve Moğolca Gal (ateş) ile ilgilidir. Kalay madeni ile de bağlantılı gibi görünmektedir. Moğolca Kalaghun sözcüğü sıcaklık ve ateş anlamlarını içerir.

İlgili Makaleler

Etimoloji

Gal, Moğolcada Ateş demektir. Türkçe Al/Hal ve kellik ifâde eden Kal kökleriyle bağlantılıdır. Eski Moğolca Galı ve Evenkçede Guluvun ateş mamasına gelir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
MitolojilerTürk Mitolojisi
Trend

Ateş Tanrısı Gal Han

Ateş Tanrısı Gal Han; Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısısıdır.

Ateşin ve ocağın devamlılığını sağlar. Al/Hal inancı ile bağlantılıdır. Moğol kökenli bir kavramdır. Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir. Tehlikeli ve zaman zaman kızıp yangınlar çıkaran bir varlıktır. Bu kelimeden türeyen ve Ocak Tanrısı anlamına gelen Golomto Han adlı bir karaktere yine Moğol mitolojisinde rastlamak mümkündür.

Galçan Han                                                                                             

Galçan Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde ateş tanrısıdır. Kalçan Han da denir. Bazen Gal Han ile eşdeğer olarak görülür. Bazen de onun emrindeki başka bir tanrı olarak ifâde edilir. Ateşin koruyucu ruhu olarak saygı gösterilir. Kendisine keçi kurban edilir. Galçan/Kalçan sözü kellik ifâde eder. Kal (kellik) ve Moğolca Gal (ateş) ile ilgilidir. Ayrıca Moğolcada Halzan sözcüğü kel demektir.

Golomto Han                                                                                

Golomto Han – Moğol ve Buryat mitolojisinde ocak tanrısıdır. Ocağı ve ateşi korur. Gal Han’ın emrindedir.

Kalaykan Hanım                                                                           

Kalaykan (Galaykan) Hanım – Ocak Tanrıçası. Ocağı ve ateşini korur. Ateşin dişil yönünü ifâde eder. Sözcük (Gal/Kal) kökünden türemiştir. Kal (kellik) ve Moğolca Gal (ateş) ile ilgilidir. Kalay madeni ile de bağlantılı gibi görünmektedir. Moğolca Kalaghun sözcüğü sıcaklık ve ateş anlamlarını içerir.

İlgili Makaleler

Etimoloji

Gal, Moğolcada Ateş demektir. Türkçe Al/Hal ve kellik ifâde eden Kal kökleriyle bağlantılıdır. Eski Moğolca Galı ve Evenkçede Guluvun ateş mamasına gelir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.