Genel Türk TarihiTarih

Osmanlı Padişahları ve Halifeleri Hakkında İlginç Bilgiler

Osmanlı Padişahları

1299-1923 Yılları Arasındaki 624 Yıllık Saltanat Boyunca Görev Yapan Osmanlı Padişahları Çizelgesi

Sıra NoPadişahın AdıBabasının Ve Annesinin AdıBaşlama-Ayrılma Tarihleri
1I. Osman (Gazi)Ertuğrul Gazi/Hayme Hatun(1299-1326)
2Orhan (Gazi)I.Osman/Mal Hatun(1326-1362)
3I. Murat (Hüdavendigar)Orhan Gazi/Nilüfer(Holofira)Hatun(1362-1389)
4I.Bayezit (Yıldırım)I. Murat /Gülçiçek Hatun(1389-1402)
F  E  T  R  E  T    D  Ö  N  E  M  İ(1402-1413)
5I. Mehmet (Çelebi)I.Bayezit/Devlet Hatun(1413-1421)
6II. MuratI.Mehmet/Emine Hatun(1421-1444)(1446-1451)
7II. Mehmet (Fatih)II.Murat/Hüma Hatun(1444-1446)(1451-1481)
8II. Bayezit (Veli)II.Mehmet/Gülçiçek Hatun(1481-1512)
9I.Selim (Yavuz)II.Bayezit/Ayşe Hatun(1512-1520)
10I.Süleyman(Kanuni-Muhteşem)I.Selim/Hafza Sultan(1520-1566)
11II. Selim (Sarı-Sarhoş)I.Süleyman/Hürrem Sultan(1566-1574)
12III. MuratII.Selim/Nurbanu Hatun(1574-1595)
13III. Mehmet (Eğri Fatihi)III.Murat/Safiye Sultan(1595-1603)
14I.AhmetIII.Mehmet/Handan Sultan(1603-1617)
15I.Mustafa (Divane)III.Mehmet/ Fûldane Valide Sultan/?(1617-1618)(1622-1623)
16II. Osman (Genç)I.Ahmet/Mahfiruz Sultan(1618-1622)
17IV. Murat (Zalim)I.Ahmet/Mahpeyker Kösem Sultan(1623-1640)
18İbrahim (Deli)I.Ahmet/Mahpeyker Kösem Sultan(1640-1648)
19IV. Mehmet (Avcı)İbrahim/Hatice Turhan Sultan(1648-1687)
20II.Süleymanİbrahim/Saliha Dilaşup Hatun(1687-1691)
21II.Ahmetİbrahim/Muazzez Sultan(1691-1695)
22II.MustafaIV. Mehmet/Rabia Gülnuş Sultan(1695-1703)
23III.AhmetIV. Mehmet/Rabia Gülnuş Sultan(1703-1730)
24I.MahmutII. Mustafa/Saliha Sultan(1730-1754)
25III.OsmanII. Mustafa/Şehsuvar Sultan(1754-1757)
26III.MustafaIII. Ahmet/Mihrimah Sultan(1757-1774)
27I.AbdülhamitIII. Ahmet/Rabia Şemi Sultan(1774-1789)
28III.Selim (Halim)III. Musatafa/Mihrişah Sultan(1789-1807)
29IV.MustafaI.Abdülhamit/Ayşe Sineperver Sultan(1807-1808)
30II.MahmutI.Abdülhamit/Nakşidil Sultan(1808-1839)
31AbdülmecitII. Mahmut/Bezmialem Sultan(1839-1861)
32Abdülaziz (Pehlivan)II. Mahmut/Pertevniyal Sultan(1861-1876)
33V.MuratAbdülmecit/Şevkefza Sultan(1876-1876)
34II.Abdülhamit (Kızıl Sultan)Abdülmecit/Tirimüjgan Kadın(1876-1909)
35V.Mehmet (Reşat)Abdülmecit/Gülcemal Kadın Efendi(1909-1918)
36VI.Mehmet (VahdettinAbdülmecit/Gülustu Hanım(1918-1922)

PADİŞAHLARLA İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Bilindiği üzere 624 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, padişahlar tarafından yönetilmiştir. Bu uzun dönemde görev alan padişahların sayısı 36’dır.  Şimdi bunlar hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum:

1. II. Murat (1421-1444 ve 1446-1451); II. Mehmet (Fatih)(1444-1446 ve1451-1481) ve I. Mustafa (Deli) (1617-1618 ve 1622-1623) olmak üzere üç padişah ikişer kez tahta çıkmışlardır.

İlgili Makaleler

2. 36 padişahtan ilk 8 tanesi halifelik sıfatını taşımazken I. Selim (Yavuz)’den itibaren geriye kalan 28 tanesi hem halife hem de padişah olarak hüküm sürdü.

3. Saltanat mirası, 1299-1326 yılları arasında hüküm süren I. Osman (Gazi)’dan, 1603-1617 yılları arasında hüküm süren I. Ahmet’e değin ilk 14 padişah döneminde Avrupa’da da olduğu üzere babadan oğula (Evlâdiye Kuralı) geçti. Yalnız 1617-1618 ve 1622-1623 yılları arasında olmak üzere tahta çıkan I. Mustafa (Deli)’dan 1918-1922 yılları arasında hüküm süren VI. Mehmet (Vahdettin)’e kadarki 22 padişah döneminde uygulanan “Ekber-ü Erşed Kuralı” na göre hanedanın en yaşlı erkek üyesi tahta çıktı. Bu kuralın uygulanmasından ötürü padişahlardan 15 tanesi birbirinin kardeşi ve amcaoğullarıdır.

4. 36 padişahtan 13’ünün adları birbirinin aynısı olmasından ötürü toplam 13 padişah adı mevcuttur. 1’er Orhan, İbrahim, Abdülmecit ve Abdülaziz adına karşılık; 2’şer Bayezit, Süleyman, Mahmut; 3’er Osman, Selim, Ahmet; 4’er Mustafa, 5’er Murat ve 6’şar Mehmet adlı padişah bulunmaktadır.

5. Padişahlardan 20 tanesinin halk ağzında veya tarih kaynaklarında yerleşmiş lakapları bulunmaktadır: I. Osman ile I. Orhan (Gazi); I. Murat (Hüdavendigâr); I. Bayezit (Yıldırım); I. Mehmet (Çelebi); II. Mehmet (Fatih); II. Bayezit (Veli); I. Selim (Yavuz); I. Süleyman (Kanuni-Muhteşem); II. Selim (Sarı-Sarhoş); III. Mehmet (Eğri Fatihi); V. Mehmet (Reşat); I. Mustafa (Divâne); II. Osman (Genç- Farisi); IV. Murat (Bağdat Fatihi- Zalim); İbrahim (Deli); IV. Mehmet (Avcı); III. Selim (Halim); II. Mahmut (Adlî); Abdülaziz (Pehlivan) ve II. Abdülhamit (Kızıl Sultan). Geriye kalan 16’sı da lakâpsız olmalarından ötürü sadece isim numarasıyla anılırlar.

6. I. Osman’dan II. Murat’a değin ilk 6 padişah Bursa’da; 29 padişah İstanbul’da, son padişah VI. Mehmet (Vahdettin) Şam’da, son halife Abdülmecit ise Medine’de gömülüdür.

7. Osmanlı tarihinde İstanbul’un fetih tarihi olan 1453 yılından önce en çok yaşayan padişah 78 yaşında yaşamını yitiren Orhan Gazi; İstanbul’un fetih tarihinden sonra en çok yaşayan padişah da 76 yaşında yaşamını yitiren II. Abdülhamit’tir. En genç ölen padişah henüz 18’ini doldurmadan yaşamını yitiren II. Osman (Genç)’dır. Cülus (tahta oturma) yaşı bakımından en yaşlı padişah 65 yaşında tahta çıkan V. Mehmet  (Reşat); en genç olanı da 7 yaşında padişah olan IV. Mehmet (Avcı)’tir.

8. Osmanlı tarihinde 16 tahttan indirme vakası mevcuttur. Ancak I. Mustafa’nın iki kez tahttan indirilmesinden ötürü bu olaylarda tahtını yitiren padişah sayısı 15’dir. Bunlardan II. Murat ve III. Ahmet olmak üzere ikisinin tahttan indirilmeleri, kendi arzusuyla ayrılarak saltanattan feragat etme şeklindeyken son padişah VI. Mehmet (Vahdettin)’in tahttan indirilmesi doğrudan saltanatın kaldırılmasına ilişkindir.

9. Hanedan tarihinde 45 yıl, 11 ay7 gün devam eden dönemiyle (1520-1566) en uzun saltanat, Kanuni (I. Süleyman)’nin, en kısa saltanat da yalnızca 93 gün ile 1876 yılında tahta çıkan V. Murat’ın padişahlığıdır.

10. 1299-1326 yılları arasında hüküm süren I. Osman (Gazi)’dan 1520-1566 yılları arasında hüküm süren ı. Süleyman (Muhteşem-Kanuni)’a değin 10 padişah, ordu başında ve faal Başkomutan olarak hemen hemen seferlerin tamamına iştirak etti. Bu geleneği ilk kez bozan ve sarayından hiç ayrılmayan padişah, 1566-1574 tarihleri arasında hüküm süren II. Selim (Sarı-Sarhoş)’dir. Ondan sonraki padişahlardan 1595-1603 yılları arasında hüküm süren III. Mehmet (Eğri Fatihi); 1618-1622 tarihleri arasında hüküm süren II. Osman (Genç-Farisi); 1623-1640 yılları arasında hüküm süren IV. Murat (Zalim); 1648-1687 yılları arasında hüküm süren IV. Mehmet (Avcı) ve 1695-1703 yılları arasında hüküm süren II. Mustafa sefere çıktı. Geriye kalanlardan bazıları orduyla birlikte yola çıkmasına karşın savaş meydanına değin gitmedi. Böylelikle aktif olarak savaşa katılan padişahların sayısı 15’i geçmezken, öteki 21’i savaş alanını görmedi.

11. Çöküş Dönemi’nin hiç savaşa katılmamış padişahlarından bazılarına ordu tarafından elde edilen utkular nedeniyle oturdukları yerde fetva ile “Gazi” sanı verildi. Bu durumda; 1730-1754 yılları arasında hüküm süren I. Mahmut; 1757-1774 yılları arasında hüküm süren III. Mustafa; 1774-1789 yılları arasında hüküm süren I. Abdülhamit; 1789-1807 yılları arasında hüküm süren III. Selim (Halim); 1808-1839 yılları arasında hüküm süren II. Mahmut; 1839-1861 yılları arasında hüküm süren Abdülmecit; 1876-1909 yılları arasında hüküm süren II. Abdülhamit (Kızıl Sultan) ve 1909-1918 yılları arasında hüküm süren V. Mehmet (Reşat) olmak üzere 8 padişah mevcuttur.

12. Hanedan tarihinde eceliyle vefat etmeyen padişahların sayısı 8’dir. Savaş meydanında 1839 tarihinde şehit edilen I. Murat; zehirletilerek 1481 yılında öldürülen Fatih ile 1512 yılında öldürülen II. Bayezit (Veli); cellat elinde, 1622 yılında can veren Genç Osman ile 1808 yılında can veren III. Selim; 1876 yılında öldürülen veya intihar eden Abdülaziz ve tahttan indirilmesinin ardından fetva ile idam edilen İbrahim (Deli) ve IV. Mustafa (1808).

13. Osmanlı tarihinde, Yeniçerilerin kargaşa çıkarmalarına engel olmak amacıyla ardılları başkente gelip tahta çıkana değin I. Mehmet (Çelebi)’in 41 gün; II. Murat’ın 16 gün; II. Mehmet (Fatih)’in 1 gün; I. Selim (Yavuz)’in 9 gün; I. Süleyman (Kanuni)’ın 48 gün; II. Selim (Sarı-Sarhoş)’in 7 gün ve III. Murat’ın 11 gün olmak üzere toplam 7 padişahın ölümü bir süre gizli tutuldu.

14. Padişahlar arasında en çok çocuğu olan III. Murat’ın, 1574-1595 yılları arasındaki 21 yıllık saltanatı döneminde kız ve erkek olmak üzere toplam 135 çocuğu oldu. Ancak bunlardan birçoğu yaşamadığı için kendisi yaşamını yitirdiğinde geride 26 sultan ile 20 şehzade bıraktı.

15. Osmanlı tarihinde “yenilikçi” olarak bilinen 7 padişah mevcuttur. Bu düşüncenin bayraktarı olan ve 1618-1622 yılları arasında hüküm süren Genç Osman, 1703-1730 yılları arasında hüküm süren III. Ahmet, 1757-1774 yılları arasında hüküm süren III. Mustafa, 1774-1789 yılları arasında hüküm süren I. Abdülhamit, 1789-1807 yılları arasında hüküm süren III. Selim, 1808-1839 yılları arasında hüküm süren II. Mahmut ve 1839-1860 yılları arasında hüküm süren Abdülmecit’tir. Bunların içinde muhafazakârlığa en kesin darbeyi vurma başarısını gösteren padişah II. Mahmut’tur. Cülus bahşişi geleneğine, 1774-1789 tarihleri arasında hüküm süren I. Abdülhamit döneminden itibaren son verilmiştir.

16. Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş sınırı, 1648-1687 yılları arasında tahtta hüküm süren IV. Mehmet dönemine rastladığı gibi 1683 yılındaki II. Viyana Bozgunu’nun ardından gerilemeye başlaması da yine aynı döneme denk gelir.

17. Osmanlı Hanedanı üyeleri, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet’in ardından 1924 yılında sınır dışına çıkarıldılar. Hanedana mensup kadınlara 1951 yılında çıkarılan bir yasayla Türkiye’ye girme izini verilince Ayşe, Fatma, Nemika, Şadiye sultanlar vb. gibi hayatta kalanların birçoğu ülkeye dönüp “Osmanoğulları” soyadını alarak İstanbul’a yerleştiler.

18. Padişahlardan şair olanların adları ve mahlasları şöyledir: Fatih Sultan Mehmet (Avnî); Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî); II. Bayezit (Adnî); Yavuz Sultan Selim (Selimî); II. Selim (Selimî); II. Murat (Muradî); I. Mahmut (Sekbatî); III. Selim (İlhamî); II. Mahmu (Adlî); III. Mehmet (Adlî); I. Ahmet (Bahtî); Genç Osman (Farisî); II. Mustafa (İkbalî); III. Ahmet (Necibî) ve III. Mustafa (Cihangir).

OSMANLI PADİŞAHLARI’NIN YABANCI EŞLERİ

2 162b
Osmanlı Padişahları ve Halifeleri Hakkında İlginç Bilgiler 7

*Orhan Gazi’nin 4 eşinden 3’ü yabancıdır. Hatta bunlardan biri Müslümanlığı tercih etmemiştir. Bizans tekfurunun kızı Horofira’dan Hüdavendigar Murat doğmuştur. Horofira’nın babası, Osman Gazi tarafından öldürmüştür. Orhan Gazi’nin öteki eşlerinden Theodora, din değiştirmemiş, Hıristiyan olarak kalmıştır.

*Murat Hüdavendigar’ın 5 eşinden; Bulgar Marya, Bulgar Tamara ve bir Bulgar beyinin kızı olmak üzere 3’ü yabancıdır.

*Yıldırım Bayezid’in; Sırp Marya, Sırp Despina, Bulgar Olga olmak üzere üç eşi de yabancıdır.

*II. Murat’ın; aynı zamanda Fatih’in annesi olan Sırp Bronkoviç’in kızı Despina, Fransız Bazory ve İtalyan Stella adlarındaki üç eşi de yabancıdır.

* Rum Zağonos Paşa’nın kızı Hatice Sultan, Bizans asıllı Gülşah Hatun, Fransız Akide Hatun, Moralı Helen, Bizanslı İren, Maria, Tamara, Rum Anna, Fransız ya da Venedikli Çiçek Hatun. Fatih’in sayıları 12 olduğu söylenen eşlerinden yabancı olanların adlarıdır.

*Yavuz Selim’in Polonya Yahudisi Helga ve Sırp Aleksandra adlarındaki iki eşi de yabancıdır.

*Kanuni Süleyman’ın Rus Roksalan (Hürrem Sultan), Polonyalı Anna, Pargalı Rozalina adlarındaki üç eşi de yabancıdır.

* Venedikli Bafo, Macar Ninuşka, Rus Olga, Polonyalı Mona adlarındaki 5 eşi yabancı olan III. Murat’ın 130 civarında cariyesi ve 112 çocuğu vardır.

*III. Mehmet’in; Yunan Helen, İspanyol Sinderella Violetta, Abaza kızı Valide Sultan adlarındaki eşleri yabancıdır.

*I. Ahmet’in 3 eşinden Sırp Evdoksia, Rum Anastasia adlarındaki iki eşi yabancıdır.

*Deli İbrahim’in yabancı eşleri de Rus Nadya, Sırp Katrina ve Polonyalı Eva’dır.

*IV. Mehmet’in; Rum Evemia, Korsikalı Bella, Romanyalı Cesika ve Ermeni Rum Helen adlarındaki eşleri yabancıdır.

*II. Ahmet’in yabancı eşleri Rum Yeremia, Moralı Diana’dır.

*II. Mustafa’nın eşleri: Rus Vera, Sırp Mari, Rum Aleksandra…

*III. Ahmet’in; Margeret, İsabel, Luiz, Janet, İda, Şarlot, Elizabet adlı yedi eşi de yabancıdır.

*I. Mahmut’un Fransız julien, Sicilyalı Lili, Macar Maggi, Rus Olga, Romen Rami, Rum ve Bulgar kızları yabancı olan eşleridir.

*III. Osman’ın yabancı eşleri: Sicilyalı Olivya, Sırplı Olga…….

*III. Mustafa’nın; Cenevizli Agnes, Korsikalı Elsa, Köstenceli Emily, Gürcü Bijnav, Polonyalı Mona adlı eşleri yabancıdır.

*I. Abdülhamit’in; Fransız Rivery, Bulgar Sonya, Macar Melina, Rus Aleksiyevna, Rum Meri, Ukraynalı Rudi, Cenovalı Afro, Venedikli Helen, Sırp Marya olmak üzere dokuzu yabancı olmak üzere 15 eşi vardır.

* III. Selim’in; Atrica, Linda, Berti, Alis, Liza, Roza, Anna, Magdelena adlarında 8’i yabancı olmak üzere toplam 14 eşi vardır.

*IV. Mustafa’nın Flora, Adela, Sofi, Glorya adlarındaki eşleri yabancıdır.

*II. Mahmut’un Rus Yahudisi Suzi, Roman Besime, Ermeni Maryam, Mısırlı Fatıma, Tunuslu Hoşyar, Acem Kerime, Hırvat Margarita, Rum Nora, Rus Olga, Cenovalı Rozi, Yunan Nina, Bulgar Ester, Gürcü FloraArnavut Sofi, Romen Magda, Yahudi Suzan, Sırp Zona vb. birçok yabancı eşi vardır.

*I. Abdülmecid’in Yabancı Eşleri: Fransız Vilma, Ermeni Virjin, Rum Karolin’dir.

Kamelya, Asporçe, Adela, Alis Abdülaziz’in yabancı eşleridir.

* Karmen, Marone, Clarissa, Sylevestre, Lili, Shinedier, Hanna ve Katyona V. Murat’ın yabancı eşleri:

*II. Abdülhamit’in Lucien, Sylvia, İliana, Helga, Etiene, Zarah, Sevilla, Lester, Rosanna, Ruth, Meri, Elisa gibi birçok yabancı eşi vardır.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA HEM PADİŞAH HEM DE HALİFE OLANLAR

İslamiyet’te Peygamberin ölümünün ardından dini en üst düzeyde temsil eden bir başka anlamda Peygamber’in vekili olan kişiye halife denir.

Ancak İslamiyet’te yaşanan tarihsel kimi olaylar nedeniyle Alevi toplumu; Hz. Ali’nin 661 yılında şehit edilmesi sonrasında Hilafetle aralarına kırmızı bir çizgi çekerek onunla olan irtibatını sonlandırmıştır. Hz. Hasan dönemi ve Emevi Devleti’nin tarihten silinmesi sonrasında kurulan Abbasi Devleti’nin ilk 23 yıllık dönemi dışında bilaistisna Hilafet Devletleri ile olan ilişkilerine son vermiş ve hatta Hilafetin hedefi konumuna gelmiş olması nedeniyle Hilafet; Alevilerin değil Sünniliğin temsilcisi olmuştur.

Osmanlı’da ilk halife, 1512-1520 tarihleri arasında tahtta hüküm süren Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz da dâhil olmak üzere Osmanlı’da toplam 28 halife görev yapmıştır.

Bu halifeler, şunlardır:

*İlk Halife Yavuz Sultan Selim. 24 Nisan 1512’de babası ve ağabeylerini çocukları ile birlikte öldürdü, onların cesetlerine basarak tahta çıktı.

*Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkmak için hazırlık yapan oğlunu idam ettirdi.

*II. Selim, halife olunca erkek kardeşlerini öldürdü.

*III. Murat, halife olunca erkek kardeşlerini öldürdü.

*III. Mehmet, halife olunca 19 erkek kardeşini öldürdü.

*I. Ahmet, 13 yaşında halife oldu. Halife olunca bazı kardeşlerini öldürdü, bazılarını da hapsetti.

*I. Mustafa 2 defa halife oldu. 22 Kasım 1617’de İlk halife olduğunda 25 yaşındaydı. 26 Şubat 1618’de saray darbesi ile hilafetten uzaklaştırıldı. Sonra 19 Mayıs 1622’de tekrar halife oldu. Ve 10 Eylül 1623’de tekrar Şeyhül İslam fetvası ile halifelikten indirildi. Ağabeyi 1. Ahmet’in hilafeti döneminde 14 yıl sarayın bir odasında hapis tutuldu. Hilafet ve devlet işlerini annesi İspanyol kökenli Sinderella Violetta Sultan idare etti.

*Genç 2. Osman, 14 yaşında halife oldu. Yeniçeri ayaklanması sonucu Yedikule Zindanı’nda boğularak öldürüldü.

*II. Murat, 11 yaşında halife oldu. Kardeşi Deli İbrahim dışında tüm kardeşlerini öldürttü. Halife olunca içkiyi yasakladı ancak kendisi sürekli içerdi.

*I. İbrahim, halife olunca çevresindekilerle geçinemediği için 8 Ağustos 1648’de boğularak öldürüldü. Sarayda herkes ona Deli İbrahim dedi. Saray havuzunda balıklara yem diye madeni para atmakla ünlendi.

*IV. Mehmet, 6 yaşında halife oldu. Hilafeti yıllarca annesi Rus kökenli Nadya yani Turhan Sultan ve saray kadınları idare etti. 8 Kasım 1687’de bir saray darbesi ile hilafetten indirildi ve 6 Aralık 1693’de ölene kadar saray çevresinde göz hapsinde tutuldu

*II. Mustafa, o da icraatlarında diğer halifelerden geri kalmadı. 22 Ağustos 1703’de Edirne’de meydana gelen ve İstanbul’a da sıçrayan isyan sonucu 1 Ekim 1703’de hilafetten indirildi. İsyan, şeriat isteyen Patrona Halil tarafından başlatılmıştı.

*III. Ahmet, askeri darbe ile halife oldu. Askeri darbe ile hilafetten indirildi.

*III. Osman, dengesiz davranışları olan bir halifedir. Bir gün sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’ya kızarak, ’’Ben seni azleder ve hamal başı Ali ustayı vezir ederim’’ diyecek kadar hayatın gerçeklerinden uzaktır.  Sadrazam da ’’Evet yaparsınız, lâkin hamal Ali Paşa olur, Hekim Ali Paşa olamaz’’ cevabini verir.

*III. Selim, çeşitli saray entrikalarının içinde bulunduğu halifelikten saray darbesi sonucu indirildi. Ve kendisinden sonra halife olan 4. Mustafa’nın emri ile 28 Temmuz 1808’de öldürüldü. Yeniçeri askeri teşkilat yerine “Nizam-ı Cedid” adıyla yeni bir ordu kurdu. Ancak gücü yeniçeriliği kaldırmaya yetmedi.

*IV. Mustafa, kendinden önceki halifeyi öldürttü. Kendisi de Alemdar Mustafa Paşa tarafından başlatılan isyanda hilafetten indirildi. Ve kendisinden sonra halife olan 2. Mahmut’un emri ile öldürüldü.

*II. Mahmut, 23 yaşında halife oldu. Yeniçeri ocağını kaldırdı ve Aleviliği / Bektaşiliği yasakladı. Şeyhül İslam desteği ile kavuk yerine Fes giyilmesi mecburiyeti getirdi.

*I. Abdülmecit, 16 yaşında halife oldu. Hilafeti saray entrikaları içinde geçti.

*Abdülaziz, saray darbesi ile hilafetten indirildi ve daha sonra zehirletilerek öldürüldü.

*V. Murat, 3 ay halifelik yaptı. Deli olduğu gerekçesi ile 31 Ağustos 1876’da halifelikten indirildi.

*II. Abdülhamit, meclis açacağı vaadi ile saray darbesi yaparak halife oldu. Meclisi açtı ancak kısa süre sonra kapattı ve yıllar sonra tekrar açmak zorunda kaldı. Ülkeyi sıkıyönetimle idare etti.

Konuyu Kazım BALABAN’ın 17 Kasım 2008 tarihli bir yazısındaki alıntıyla sonlandıralım:

Şimdi şu tabloya kısaca göz atınız. Bir yandan darbelerle görevlerinden uzaklaştırılan, diğer yandan tebaası tarafından öldürülen, hapsedilen, sürgüne gönderilen halifeler.

Bir yandan çocuk yaşta halife yapılanlar, diğer yandan deli olduğu iddiası ile görevden alınanlar.

Bir yandan gayri Müslim saray kadınları tarafından yönlendirilen halifeler, diğer yandan gayri Müslimler dışında hiç bir Türk ya da Müslüman kadınla evlenmeyen halifeler.

Bir yandan haremler, diğer yandan cariyeler.

Bir yandan zevk ve sefa, diğer yandan eza ve cefa.

Bir yandan halkının bir kısmını ‘’mum söndürüyorlar’’ iftirası ile katleden, diğer yandan bilime düşman halifeler.

İşte size kendilerini İslam dininin en üst temsilcileri olarak lanse eden Osmanlı halifelerinin sefaleti.

İslam dini bir sevgi ve tasavvuf dinidir. Kucaklayıcıdır. Paylaşıcıdır. Ama en önemlisi bilimi önemseyen bir dindir. Bundan dolayıdır ki Kuran’ı Kerim’in ilk ayeti (Alak: 1-4) ‘’Oku’’ diye başlar. İslam dini okumayı, bilmeyi, öğrenmeyi emreder. Hz. Muhammed bundan dolayı bir Hadis’inde ‘’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’’ der. Başka bir Hadisinde de ‘’İlim Çin de de olsa gidip öğreniniz’’ der.

Dolayısı ile bilimi önemser. Ancak Osmanlı halifelerinin bir kısmı 4. Ahmet örneğinde de görüldüğü gibi 6 yaşında halife oldular.

Halbuki İslam dini halifesi bilimde, Fen’de, Matematik’te, Tıp’ta … vs. bilgi sahibi olması gereken insanların içinden seçilmeliydi. İslam dini bir çocuk tarafından temsil ediliyorsa o hilafet İslam’ı temsil edebilir miydi?

Veya öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci, daha alt düzeyde temsilciler tarafından görevden alınsın veya askeri darbe ile görevden alınmış olsun?

Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci, Genç Osman örneğinde görüldüğü gibi daha alt düzeyde kişiler tarafından öldürülmüş olsun?

Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci, Deli İbrahim örneğinde olduğu gibi anormal biri olsun. Dini hiç bilmesin.

O Hilafet bu durumda neyi temsil etmiş olabilir?

Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilciler ülkenin en güzel kızları ile Haremler kursun, odalarını cariyelerle doldursun. Hatta bazı halifelerde görüldüğü gibi bambaşka cinsel fanteziler içinde olsun. Ancak bu halifeler aynı zamanda Şeyhülislamları aracılığı ile bir kısım yurttaşlarını ‘’mum söndürüyor’’ iftiraları ile hedef yapsın ve halkları birbirine düşman yapmış olsun.

                                                                                                              ALINTI  

SAYILARI 28 OLAN HALİFELERİN ANALARI

* Yavuz Sultan Selim’in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum,

* Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Polonya Yahudilerinden Helga (Hafza Sultan),

* II. Selim’in annesi Yahudi menşeli Roksalan (Hürrem Sultan),

* III. Murat’ın annesi Yahudi menşeli Raşel (Afife Nurbanu Sultan).

* III. Mehmet’in annesi Venedikli Sofia Bafo (Safiye Sultan).

* I. Ahmet’in annesi Yunan menşeli Helen (Handan Sultan).

* I. Mustafa’nın annesi İspanyol menşeli Sinderella Violetta Sultan,

* II. Osman(Genç)’ın annesi Sırp menşeli Evdoksiya (Mahfiruz Sultan).

* IV. Murat’ın annesi Rum menşeli Anastasya (Mahpeyker Kösem Sultan).

* I. İbrahim’in annesi Rum menşeli Anastasya (Mahpeyker Kösem Sultan). (Sultan IV. Murat’ın kardeşi)

* IV. Mehmet’in annesi Rus menşeli Nadya (Turhan Sultan).

* II. Süleyman’ın annesi Sırp menşeli Katrin (Dilaşüb Sultan)

* II. Ahmet’in annesi Polonya Yahudisi Eva (Hatice Muazzez Sultan).

* II. Mustafa’nın annesi Girit Rumlarından Evemia (Emetullah Rabia Gülnus Sultan).

* III. Ahmet’in annesi Girit Rumlarından Evemia (Emetullah Rabia Gülnus Sultan), (Sultan II. Mustafa’nın kardeşi)

* I. Mahmut ‘un annesi Aleksandra (Saliha Valide Sultan).

* III. Osman’ın annesi Rus menşeli Sırp menşeli Maria (Şehsuvar Valide Sultan).

* III. Mustafa’nın annesi Gürcü ya da Fransız menşeli Janet (Mihrişah Sultan).

* I. Abdülhamit’in Annesi Fransız menşeli İda (Rabia Şermi Sultan).

* III. Selim’in annesi Cenevizli Agnes (Mihrişah Sultan).

* IV. Mustafa’nın annesi Bulgar menşeli Sonya (Ayşe Saniyeperver Sultan).

* II. Mahmut’un annesi Fransız menşeli Aimee Rivery (Nakşidil Sultan).

* I. Abdülmecit’in annesi Rus Yahudilerinden Suzi (Bezmi Âlem Valide Sultan).

* Abdülaziz’in annesi Roman menşeli Besime (Pertevniyal Valide Sultan).

* V. Murat’ın annesi Fransız menşeli Vilma (Şevkefza Sultan).

* II. Abdülhamit’in annesi Çerkez veya Ermeni kökenli Virjin (Tirimüjgân Sultan)

* V. Mehmet Reşat’ın annesi Rum veya Arnavut menşeli Sofia (Gülcemal Sultan).

* Vahdettin’in annesi Çerkez menşeli Henriet (Gülistan (Gülustu) Sultan).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.